Kata Gojushiho Dai feito pela equipe do Vietan - 2009